เอกสารข้อมูลสำหรับการปิดระบบอย่างรวดเร็ว_HRSD-1C_Asia_TH_V202205